Cart empty

රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා වසර 5කට වරක් පවත්වන පරීක්ෂණය - 2015

එක් රාජ්‍ය භාෂාවකට වඩා ප්‍රවීණතාව ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් දිරි දීමනා ලබන රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා වසර 5කට වරක් පවත්වන පරීක්ෂණය - 2015

විභාග ප්‍රතිපලයාවත්කාලීනය: 31-08-2017
ඉහළට